Tag: trộn bê tông

Những hạn chế khi sử dụng của bê tông tươi trong xây dựng

Khi trộn bằng tay rất khó cân đong chính xác khôi lượng của mẻ trộn, xi măng và các vật liệu đo bằng cách ước lượng, đổ từ bao, cát đá đong bằng xô, bằng xẻng và đôi khi hoàn